Technical releasenotes.

Something 2.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc
Something 1.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc

Business releasenotes.

V.0.1.8
Monitoring Data Quality Assurance
V.0.1.3
Monitoring Data Quality Assurance

Usermanuals.

Something 2.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc
Something 1.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc

TechnicalDocumentation.

Something 2.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc
Something 1.0
Blog-5changesofdata-nxethlhsnavtm7epvgmfhwd56eq62zk221gzjka7nc